czwartek, 5 marca 2015

    

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Olsztynie

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Wielkie teorie etyczne współczesności

która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2015 roku w Olsztynie

Zapraszamy do wspólnego mapowania przestrzeni, jaką jest etyka przełomu XX i XXI wieku. Naszym zdaniem silnie obecną w niej tendencją jest istnienie wielkich teorii. „Istnienie” w sensie trwania, a może powrotu, „pomimo” czy „po” niedawnej acz długotrwałej dominacji w naukach humanistycznych, społecznych i filozofii najpierw pozytywizmu, później filozofii analitycznej, a w końcu postmodernizmu. W przypadku niektórych wielkich teorii etycznych współczesności można mówić o doniosłej recepcji w polskim dyskursie naukowym, inne zaistniały w nim incydentalnie. Wszystkie jednak świadczą o dobrej kondycji, sile i aktualności podejmowanego rozumienia w aspekcie etycznym.

W naszej opinii wielkie teorie etyczne są wyrazem wiary w możliwość ogólnej, spójnej i wszechogarniającej idei, która wyjaśni normatywne podstawy postępowania ludzkiego, odpowie na czym polega dobre życie. Ich twórcy nie stronią od podejmowania problematyki palących problemów współczesności. Przedmiotem debat czyniąc m.in. wolność, równość, sprawiedliwość, troskę, pogardę, szacunek, uznanie, biowładzę, biotechnologie, biedę, odpowiedzialność człowieka za świat ludzki i pozaludzki, antropocentryzm, gatunkowizm, sekularyzm i wiarę, imperializm Zachodu, konflikty i zmiany społeczne. Wielkie teorie są albo zupełnymi nowościami (jak np. etyka troski czy etyka dyskursu), albo nowatorską próbą odczytania wcześniejszej doktryny (jak np. utylitaryzmu, filozofii dialogu, teorii krytycznej społeczeństwa, etyki cnót czy teorii prawa natury). Tym samym tworzą nowe paradygmaty myślenia albo wywodzą się z istniejących nurtów filozoficznych.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o włączenie się do wymiany myśli, wątpliwości, refleksji i uwag na temat wielkich teorii etycznych współczesności. Podstawowym celem konferencji będzie prezentacja aktualnych badań nad ogólnymi teoriami etycznymi końca XX i początków XXI wieku, prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych. Do celów poznawczych konferencji będą należały także próby zestawienia i systematyzacji wzmiankowanych teorii oraz wytyczenia ich miejsca w najnowszej refleksji nad moralnością.

Konferencja odbędzie się 29-30 czerwca 2015 r. na Zamku Kapituły Warmińskiej (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2, Sala Kromera).

Opłata konferencyjna wynosi 150 złotych dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, 75 złotych dla doktorantów, zawiera koszty wpisowego, udziału w sesjach referatowych, publikacji pozytywnie zrecenzowanego (przez redakcję i recenzenta) referatu w monografii naukowej (planujemy elektroniczną recenzowaną publikację spełniającą wymogi ministerialne wobec punktowanych monografii). Cena za udział w konferencji jest ceną brutto.

Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na stronnie internetowej konferencji zostaną polecone hotele i punkty gastronomiczne znajdujące się blisko miejsca obrad. Jednak organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za kontakty uczestników konferencji z hotelami, restauracjami, jadłodajniami.

Dla słuchaczy wstęp na wszystkie referaty, wykłady i dyskusje organizowane w ramach konferencji jest bezpłatny. 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail dariusz.barbaszynski@uwm.edu.pl do 22 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronach:

Organizator:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1 
10-725 Olsztyn 
tel. 89 524 63 98 
fax 89 523 34 89

Współorganizator:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Zamek Kapituły Warmińskiej

ul. Zamkowa 2

11-041 Olsztyn

Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Olsztynie

Komitet organizacyjny:
dr Dorota Sepczyńska – pomysłodawca i przewodniczący ds. naukowych
dr Marek Jawor – przewodniczący ds. organizacyjnych
dr hab. Dariusz Barbaszyński – koordynator organizacyjny
mgr Jakub Michalczenia – sekretarz
dr Andrzej Stoiński
mgr Emilia Konwerska
mgr Łukasz Kamiński
mgr Katarzyna Ossowska
mgr Anna Strzyżewska


Kontakt (w temacie e-maila Wielkie teorie etyczne):
dariusz.barbaszynski@uwm.edu.pl
jawormarek@wp.pl

Plakat i oprawa graficzna - Michał Jabłczyński.